Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Inspiration in Motion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Inspiraton in Motion ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27368942;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Inspiration in Motion en de klant;

c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Inspiration in Motion;

d. training: de (personal) trainingssessie die door Inspiration in Motion wordt verzorgd;

e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Inspiration in Motion de training geeft.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Inspiration in Motion en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Inspiration in Motion vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Inspiration in Motion binden Inspiration in Motion niet.

3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan Inspiration in Motion heeft geretourneerd.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de klant zijn afhankelijk van het type training (individueel of small group) dat de klant bij Inspiration in Motion afneemt.

5.2. Neemt de klant het PT-pakket af, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

a. De sessies moeten binnen de looptijd van 6 maanden opgemaakt worden.

b. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Inspiration in Motion en zal per individuele situatie bepaald worden.

c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.

d. Annuleren kan tot 12 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.

e. Sessies die binnen 12 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.

5.3. Neemt de klant een 6- of 12 maanden contract af, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

a. De klant is gebonden aan een looptijd van 6 of 12 maanden en een aantal sessies per week (1 of 2 sessies).

b. Annuleren kan tot 12 uur van te voeren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.

c. Sessies die binnen 12 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.

d. Bij duo’s of small group trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.

5.4. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:

a. Middels een telefoongesprek;

b. Via een SMS bericht;

c. Via een Whatsapp bericht.

d. Via e-mail.

Artikel 6. Annulering van een training door Inspiration in Motion

6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op. In het geval dat de klant het PT pakket afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.

6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld.

Artikel 7. Feestdagen

7.1. Op de volgende dagen worden door Inspiration in Motion geen trainingen gegeven:

a. Eerste kerstdag;

b. Eerste paasdag;

c. Eerste pinksterdag;

d. Oudjaarsavond;

e. Nieuwjaarsdag.

7.2. Op de overige officieel erkende feestdagen zijn trainingen in overleg eventueel mogelijk.

7.3. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Inspiration in Motion is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Inspiration in Motion garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.

8.2. Inspiration in Motion bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Inspiration in Motion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

9.2. De gegevens en informatie die de klant aan Inspiration in Motion verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Inspiration in Motion onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

9.4. De klant is gehouden Inspiration in Motion onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

9.6. De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van Inspiration in Motion op te volgen.

9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan Inspiration in Motion.

9.8. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van Inspiration in Motion op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

9.9. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

9.10. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant dat direct aan Inspiration in Motion te melden.

9.11. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Inspiration in Motion.

9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

9.13. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Inspiration in Motion bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Inspiration in Motion op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

10.2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

10.3. Inspiration in Motion dient de betaling te hebben ontvangen voor de aanvang van de eerste training van het door de klant afgenomen pakket.

10.4. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Inspiration in Motion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

10.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1. Inspiration in Motion is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

11.2. Voorts is Inspiration in Motion bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Inspiration in Motion kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

12.2. Inspiration in Motion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inspiration in Motion is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Inspiration in Motion kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Inspiration in Motion gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.

12.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Inspiration in Motion. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

12.5. Inspiration in Motion kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.

12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Inspiration in Motion. Inspiration in Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.

12.7. Inspiration in Motion aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.

12.8. Indien Inspiration in Motion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Inspiration in Motion beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Inspiration in Motion gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Inspiration in Motion beperkt tot het bedrag dat de klant aan Inspiration in Motion betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Inspiration in Motion is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Inspiration in Motion geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2. Inspiration in Motion verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Inspiration in Motion blijven bij Inspiration in Motion berusten.

15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Inspiration in Motion niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen de klant en Inspiration in Motion zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Inspiration in Motion gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Inspiration in Motion zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.